menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-03-12 14:25:40

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem


Ogłoszenie o rekrutacji dzieci

 

do Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

 

Ogłasza się rekrutację dzieci do Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem, zwanego dalej „Żłobkiem”.

 

 1. Zasady ogólne:

 

 1. Warunkiem przyjęcia do Żłobka jest zakwalifikowanie osoby, która weźmie udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach realizacji projektu ,,Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII ,,Rozwoju rynku pracy’’, Działania 8.3 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3’’, Poddziałania 8.3.1 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 1. W rekrutacji do Żłobka mogą brać udział osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie woj. mazowieckiego (Gmina Czarnia) w rozumieniu przepisów KC będące w wieku produkcyjnym (powyżej 18 r/ż) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (19K, 6M, 15O)

 

 

 

 1. Rekrutację do Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Czarnia

 

 1. Komisja ocenia wnioski na podstawie wskazanych we wniosku kryteriów formalnych i merytorycznych.
 2. O przyjęciu do Gminnego Żłobka przy Publiczne Szkole Podstawowej w Surowem decyduje kolejno najwyższa liczba punktów rekrutacyjnych, która jest sumą punktów uzyskanych

z poszczególnych kryteriów zaznaczonych we wniosku, a w przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń (data/godzina).

 1. Po zakończonej rekrutacji będzie utworzona lista uczestników zakwalifikowanych do Żłobka. W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych utworzona zostanie lista rezerwowa.
 2. W momencie rezygnacji osoby zakwalifikowanej do przyjęcia do żłobka na jej miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

 1. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy zostaną dostarczone dokumenty rekrutacyjne.

 

 1. Kryteria i punktacja w procesie rekrutacji:

 

Kryteria rekrutacji:

 1. Kryteria formalne obligatoryjne:

1) osoby doświadczające trudności na rynku pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3:

-  osoby pozostające bez pracy, opiekujące się dzieckiem do lat 3 (weryfikacja na podstawie: deklaracja uczestnika, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu  w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

- osoby bezrobotne, opiekujące się dzieckiem do lat 3 (weryfikacja na podstawie: zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej, deklaracja uczestnika, oświadczenie opiekuna

o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

- osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (weryfikacja na podstawie: deklaracja uczestnika, zaświadczania o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, poświadczenia pracodawcy, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

- osoby przebywające na urlopie wychowawczym (weryfikacja na podstawie: deklaracja uczestnika, zaświadczenia o urlopie wychowawczym, poświadczenia pracodawcy, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

- osoby pracujące, którym udział w projekcie pozwoli na podtrzymanie zatrudnienia –

w tym osoby czynne zawodowo (weryfikacja na podstawie: oświadczenie uczestnika, zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu, dokumentów poświadczających, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

 

 • Za każde udokumentowane kryterium merytoryczne przyznawane będą punkty zgodnie

z poniższą tabelą:

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Osoby z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie

15

2.

Osoby opiekujące się dzieckiem z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie

20

3.

Osoby samotnie wychowująca dziecko

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

15

4.

Osoby wielodzietne lub osoby opiekujące się więcej niż 2 dzieci

Karta dużej rodziny/ oświadczenie uczestnika

15

 

 

 • Wskazanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

 

 1. Deklaracja udziału w projekcie.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Formularz rekrutacyjny.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka.
 5. Oświadczenie opiekuna o pozostaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.
 6. Zaświadczenie o urlopie wychowawczym/macierzyńskim/rodzicielskim
 7. Zaświadczenie o zatrudnieniu.
 8. Oświadczenie uczestnika o samotnym wychowywaniu dziecka.
 9. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w kopercie z dopiskiem ,,Rekrutacja do Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem’’ osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 24.03.2021 r. do godziny 15.00.

 

 1. Klauzura informacyjna RODO – podstawa prawna:

 

Art.13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
 • Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą

w Warszawie,  przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

 1. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:
  • W odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
    i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
    i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
   4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących
    do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
 1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu
  „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 2. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole
  i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 3. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 4. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w sprawie indywidualnej.
 7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 8. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.
 9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Regulamin rekrutacji...pdf Regulamin rekrutacji 2021-03-12 14:26:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik Deklaracja udziału ...pdf Deklaracja udziału w projekcie 2021-03-12 14:29:51 Kamzelski Grzegorz
załącznik Oświadczenie uczest...pdf Oświadczenie uczestnika o samotnym wychowywaniu dziecka 2021-03-12 14:30:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Formularz rekrutacyj...pdf Formularz rekrutacyjny z danymi uczestnika 2021-03-12 14:30:17 Kamzelski Grzegorz
załącznik Oświadczenia o trud...pdf Oświadczenie o trudnej sytuacji na rynku 2021-03-12 14:30:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik Oświadczenia o wiel...pdf Oświadczenie o wielodzietności 2021-03-12 14:30:41 Kamzelski Grzegorz
załącznik Wniosek o przyjęcie...pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka 2021-03-12 14:30:51 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zaświadczenia o pob...pdf Zaświadczenie o pobycie na urlopie 2021-03-12 14:31:13 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zaświadczenia o zat...pdf Zaświadczenie o zatrudnieniu 2021-03-12 14:31:28 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zgoda na przetwarzan...pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2021-03-12 14:31:35 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 12.03.2021 13:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 65236

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu