menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-08-17 13:08:25

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. 2021, poz. 1372 ) zwołuję XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 1200 w lokalu Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni, Czarnia 42, 07-431 Czarnia.

 

                                             Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4.  Podjęcie uchwał:

        -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2033

     -  w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2021 r.

     -  w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia na lata 2021 - 2026

     -  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni,

     -  w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

     -  w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Czarnia oraz określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

     -   w sprawie zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie,

     -  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarnia, w roku szkolnym 2021/2022

  1.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2.  Wolne wnioski  i informacje.
  3.    Zamknięcie obrad.   

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     /-/ Krzysztof Kurzyński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.08.2021 12:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 349

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu