menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-07-13 11:47:33

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem


Wójt Gminy Czarnia ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 23.07.2021r. do godz. 15:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Czarnia ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem.

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Złobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

Surowe 194, 07-431 Czarnia

II. Stanowisko pracy:

Dyrektor Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

 1. wymiar czasu pracy : 1/2 etat
 2. przewidywana data zatrudnienia: 01.08.2021r.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania

a) niezbędne:

    1 . obywatelstwo polskie,

 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
 2. kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym za inne przestępstwo umyślne,
 3. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 4. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 9. zna przepisy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kodeksu pracy oraz finansów publicznych, bhp i ppoż.,
 10. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),

                                                                                                                         

 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na stanowisku dyrektora Złobka w tym badania sanitarno-epidemiologiczne zgodne z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 149

  b) dodatkowe:
  1.znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, o samorządzie gminnym, finansach publicznych i zamrowień publicznych,
  2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
  3. samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
  4.odporność emocjonalna i samokontrola oraz umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych,

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie, między innymi, do realizowania następującego zakresu zadań:

 1. kierowanie i zarządzanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2.  zapewnienia wykonanie przyjętych zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje żłobek na zewnątrz,
 3. nadzór nad prawidłowym wykonaniem obowiązków personelu żłobka,
 4. kontakt z rodzicami dzieci uczęszczającymi do Żłobka
 5. pobieranie opłat od rodziców,
 6. nadzorowanie finansami Żłobka,
 7. zarządzanie budynkiem Żłobka
 8. zapewnienia należyty stan higieniczno-sanitarny Żłobka oraz bezpieczne warunki przebywania dzieci i personelu na jego terenie,
 9. wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, udziela upoważnień oraz wydaje polecenia w celu prawidłowej realizacji zadań,
 10. prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
 2. praca wewnątrz pomieszczenia,
 3. praca wykonywana w Gminnym Żłobku przy Szkole Podstawowej w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym data upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6%

VII. Wskazanie wymaganych dokumentów: WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE I OPATRZONE DATĄ

 1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV), zawierający w szczególności informacje o pracy z dziećmi.
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stażu w pracy z dziećmi (świadectwo pracy, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 7. Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 8. Oświadczenie o nie pozbawieniu lub zawieszeniu lub ograniczeniu kandydatowi władzy rodzicielskiej
 9. Oświadczenie o wypełnianymi obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 12. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 tj. z późn. zm.).
 13. Oświadczenie o stanie zdrowia i baku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 14. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 23.07.2021r. do godz. 15:00

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                         

Uwagi:

 1. nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,
 2. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 3. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostaną przeprowadzone
 4. rozmowy kwalifikacyjne,
 5. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Czarnia.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 772 70 17.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą
  07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  e-mail : kancelaria@drmendyk.pl

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit .c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych).
 2. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 4. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Protokół wyboru pr...pdf Protokół komisji z przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektor Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem 2021-07-30 12:46:19 Rydel Monika

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.07.2021 10:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 427

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu