menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-04-16 08:20:13

Ogłoszenie o konkursie na Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni


OGŁOSZENIE

o konkursie na Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni

 

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni

Czarnia 41,

07-431  Czarnia

 

Nazwa stanowiska:

Asystent rodziny

 

Zatrudnienie: umowa zlecenie

Przedmiotem umowy jest ,,Świadczenie usług w zakresie Asystenta rodziny’’ do 10 rodzin.

Wizyty Zleceniobiorcy u rodzin objętych wsparciem mogą odbywać się wyłącznie
w godzinach pomiędzy 7:00 a 20:00.

W miesiącu nie może być przepracowane więcej niż 80 godz.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Posiada:
  - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie lub praca socjalna lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
  z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 3. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.
 4. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
 5. Umiejętność współpracy w zespole.
 6. Odporność na sytuacje stresowe.
 7. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
 8. Prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu.
 9. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
 10. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 11. Kultura osobista.

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do obowiązków ,,Asystenta rodziny’’ w szczególności należeć będzie:

1. Sporządzenie diagnozy sytuacji rodzinnej.

2. Ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie.

3. Prowadzenie działań pedagogicznych w rodzinie.

4. Prowadzenie „Indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych’’,
z zakresu:

 • relacji rodzinnych: budowanie wspieranie rodziny poprzez konsultacje
  i działania o charakterze edukacyjnym (budowanie pozytywnego obrazu uczestnika/uczestniczki w rolach rodzinnych, kształtowanie konstruktywnego stylu wychowawczego i postaw rodzicielskich,
 • pielęgnowanie prawidłowych relacji w rodzinach, kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji rodzinnej w oparciu o zarządzanie własnymi emocjami oraz systemem norm rodzinnych),
 • wspieranie rozwoju dziecka: poprzez promowanie prawidłowego wychowania
  i opieki (nauka umiejętności aktywnego stymulowania prawidłowego rozwoju dziecka, nauka organizowania wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
 • profilaktyka kryzysów życiowych: przeciwdziałanie kryzysom życiowym (rozpoznawanie i przeciwdziałanie mechanizmom agresji i przemocy, profilaktyka uzależnień oraz wyuczonej bezradności w sytuacji utraty pracy, nauka umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach kryzysowych
  i budowania własnych systemów wsparcia społecznego),
 • trening kompetencji interpersonalnych: nauka umiejętności precyzyjnego formułowania i przekazywania komunikatów, aktywnego słuchania, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • trening asertywności: nauka konstruktywnego wyrażania poglądów, uczuć, potrzeb i oczekiwań, asertywnego przyjmowania krytyki i pochwał, odmowy, wyboru asertywnych wzorców zachowań jako sposobów przeciwdziałania uległości i agresji,
 • trening innych umiejętności: z zakresu kształtowania świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia, efektywnego zarządzania gospodarstwem domowym, planowania domowego budżetu, zdolności wzbudzania i podtrzymywania motywacji wewnętrznej, wyznaczania i realizacji celów w rozwoju osobistym, reagowania i twórczego wykorzystywania niepowodzeń i trudności, poszukiwania wsparcia oraz informacji zwrotnych o środowisku społecznym.

5. Asystent rodziny nie może przy wykonywaniu usług wyręczać rodziny w jej codziennych obowiązkach oraz załatwiać spraw za rodzinę, za wyjątkiem podejmowania działań stanowiących instruktaż.

6. Współpraca z pracownikiem socjalnym rodziny, konsultując z nim główne kierunki pracy z rodziną.

7. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż raz na pół roku
i przekazywanie tej oceny Zleceniodawcy.

8. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

9. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

10. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub/i grupą roboczą, o których mowa
w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami których pomoc przez wykonaniu zadań uzna za niezbędne.

11. Wykonywanie innych czynności w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej ( Dz. U. 2020  821.).

 

 Wymagane dokumenty:

 1. CV(z własnoręcznym podpisem).
 2. List motywacyjny (z własnoręcznym podpisem).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy), odbyte szkolenia i kursy.
 4. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (z własnoręcznym podpisem).
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku (z własnoręcznym podpisem).
 6. Oświadczenie kandydata o  posiadaniu obywatelstwa polskiego (z własnoręcznym podpisem).
 7. Oświadczenie kandydata o  wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.
  (z własnoręcznym podpisem).
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego (z własnoręcznym podpisem).
 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych  (z własnoręcznym podpisem).
 10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Przewidywany termin zawarcia umowy zlecenia  04 maja 2021 r.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 26 kwietnia 2021r. do godz. 14.00:

1.Osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty powinny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Asystenta rodziny
w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni” lub

2.Drogą elektroniczną na adres gopsczarnia@interia.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs na stanowisko Asystenta rodziny w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarni. Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Czarni po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : kancelaria@drmendyk.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit .c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od momentu zatrudnienia pracownika.
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej.
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 16.04.2021 07:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5760

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu